Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 1 maart 2024

Nieuwerkerken: Jaarverslag lokale politie Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken (8 mei 2019)

"Met de cijfers van 2018 kunnen we net als in 2017 een overwegend positief resultaat voorleggen. De traditionele criminaliteitsvormen blijven afnemen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2017 (-9%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt ook verder af (-6%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-4%), fietsdiefstallen (-33%) en de winkeldiefstallen (-13%) zijn gedaald", zegt korpschef Steve
Provost.

"Het aantal misdrijven met een ICT/online element is dan weer met de helft gestegen ten opzichte van 2017. Ondanks de vele preventiecampagnes laten mensen zich nog altijd misleiden. Het is dan ook aan onze diensten om zich aan te passen aan en in te spelen op de tendensen van de maatschappij", zegt burgemeester Veerle Heeren. "De toename van het fenomeen cybercriminaliteit komt ook naar voor in de veiligheidsmonitor. Uit de bevraging blijkt dat ruim 5% van de respondenten al slachtoffer werd van een of andere vorm van computercriminaliteit. De slachtoffers zijn van alle leeftijd- en beroepsgroepen. Een smartphone is inmiddels geen uitzondering meer in het straatbeeld, en is net zo goed een gps, een fototoestel als een telefoon. In de schoot van de gerechtelijke dienst van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd daarom ook een dienst LCCU (Lokale computer crime unit) opgericht. Het is de bedoeling om de verschillende diensten (vooral interventie en gerechtelijke dienst) te ondersteunen. Deze dienst voert onderzoek uit op informaticagebied, het gaat dan vooral over het uitlezen van gsm’s, gps-toestellen of computers en de analyse van de gegevens. Ook het verwerken van beeldmateriaal is toegenomen onder andere door de uitbreiding van het cameranetwerk. In 2018 werden er zo meerdere feiten gaande van fietsdiefstallen, vandalisme, beschadigingen tot woninginbraken opgehelderd.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet ook stevig in op preventieve en repressieve verkeersacties. "Ondanks de vele inspanningen die we leveren, de sensibiliserende campagnes en de reguliere acties in het kader van handhaving, stellen we jaar na jaar vast dat we meer moeten verbaliseren. De gewenste gedragsverandering lijkt er maar moeilijk te komen", zegt burgemeester Dries Deferm.

Het aantal vastgestelde verkeersinbreuken in 2018 (39945) komt in de buurt van de uitzonderlijke piek in 2015 (40741). Dit is vooral te wijten aan de 2 nieuwe flitssystemen, de Lidar (superflitser) en de NK7,die heel wat snelheidsovertredingen registreren. Daarnaast merken we ook terug een stijging in het aantal ongevallen met stoffelijke schade en lichamelijk letsel ten opzicht van 2017 (+12%).

"In 2019 zullen we daarom onze inspanningen nog verhogen en nog meer aandacht besteden aan alcohol en drugs in het verkeer, snelheidsovertredingen en hinderlijk parkeren", zegt korpschef Steve Provost.

De aanpak van drugsoverlast is, naast verkeer één van de belangrijkste prioriteiten binnen de politiezone. "In het kader van het actieplan drugs blijft een ketengerichte aanpak essentieel om het aantal drugdelicten omlaag te krijgen. Wij werken hiervoor nauw samen met andere politiezones en met de Federale Politie. Die aanpak werpt ook haar vruchten af. Zo kwamen in 2018 75 dossiers in aanmerking voor het LIM-project (2017: 33). Dit is een samenwerking tussen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, het Parket Limburg en de hulpverlening (CAD, Katarsis)."

"Blauw op straat is 1 ding, maar de werkdruk achter de schermen bij de politiediensten blijft alleen maar toenemen. Zo werden er in 2019 liefst 5198 verhoren in het kader van Salduz afgenomen die elk wel een half uur in beslag nemen. Het is belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan het welzijn van onze personeelsleden", zet burgemeester Patrick Lismont.

In de voorbereiding van het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2020-2025 werd in 2018 eveneens een lokale veiligheidsbevraging uitgevoerd. Dit is een representatief bevolkingsonderzoek voor de politiezone en de stad Sint-Truiden. De bevraging polste naar de mening van onze inwoners van de politiezone over verschillende veiligheidsthema’s (buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap) en over de mate van tevredenheid over het politiewerk. Het valt op dat vooral verkeersgerelateerde fenomenen (snelheid, hinderlijk parkeren, agressief rijgedrag en geluidshinder door verkeer) als storend worden beschouwd en dat woninginbraak ‘pas’ op de 6e plaats komt. De helft van de bevraagden ergert zich aan het zwerfvuil. Overlast door alcohol en drugs, vandalisme en diefstal uit auto’s fors is afgenomen.

"Binnen onze politiezone zijn de verschillende preventieacties goed tot zeer gekend. We scoren op al deze acties bovendien nog eens beduidend beter dan het provinciale gemiddelde. Ik ben bijzonder fier om te mogen zeggen dat de veiligheidsmonitor aantoont dat onze inwoners overwegend tevreden zijn over de politiewerking. Op alle domeinen van onze werking is de tevredenheid toegenomen ten opzichte van 2011 en liggen de resultaten boven het provinciale gemiddelde."

Het overgrote deel van de bevraagden vindt onze diensten makkelijk tot zeer gemakkelijk bereikbaar, en dit zowel voor Sint-Truiden als de wijkposten Gingelom en Nieuwerkerken. "Ruim 60% kent de wijkinspecteur bij naam en/of heeft er geregeld contact mee. Uiteraard gaan we met deze cijfers aan de slag om onze werking nog verder te optimaliseren", zegt korpschef Steve Provost.

"2019 is een belangrijk jaar, waarin we de de strategische beleidslijnen voor het Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025 uitzetten. Door samen met het lokaal bestuur, de lokale en federale politie en het Parket één beleid uit te stippelen, kunnen de veiligheidsproblemen nog beter aanpakken. Verkeersveiligheid, aanpak overlast van drugs en alcohol en een efficiënte wijkwerking zijn daarbij onze prioriteiten. Ook in de komende jaren zullen we blijven inzetten op moderne middelen en technieken om de veiligheid in de politiezone te verzekeren", besluit burgemeester Veerle Heeren.


Bekijk alle artikels uit Nieuwerkerken