Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Meeuwen-Gruitrode: Onderzoek zandwinning tussen Meeuwen en Opglabbeek (24 juni 2019)

De Vlaamse overheid overweegt om op termijn zand te winnen in Oudsbergen. Het gemeentebestuur tast bij de natuur- en landbouwsector af wat zij hiervan vinden en welke kansen dit kan opleveren. In dit proces laat de gemeente Oudsbergen zich bijstaan door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Burgemeester Lode Ceyssens: "In 2014 besliste Vlaanderen dat er zand gewonnen kan worden in het huidige Oudsbergen. Dit zand is nodig om op termijn de bevoorrading voor de bouwsector veilig te stellen. Op basis van onderzoek en via contacten met de delfstoffensector heeft Vlaanderen een locatie in Oudsbergen afgebakend. Het gaat om een gebied van 370 hectare tussen Meeuwen en Opglabbeek ten oosten van de N76 en ten noorden van het industrieterrein van Opglabbeek."

"Dit betekent niet dat er beslist is dat er een zandontginning komt. Wel dat alles eerst onderzocht zal worden. Hierbij moeten een aantal doelen in evenwicht blijven, waarbij de voornaamste is dat een eventuele ontginning nadien een meerwaarde oplevert voor natuur en landbouw. De bestaande natuur moet opgewaardeerd kunnen worden, er moeten kansen geboden worden aan familiale landbouw met sterkere landbouwstructuren en er moeten kwaliteitsvollere recreatieve verbindingen mogelijk zijn. Ook de historische en de erfgoedwaarde van het landgoed Donderslag blijven overeind. De natuur- en landbouwsector willen dit onderzoek een kans geven en zullen er actief aan participeren."

Twee studies zullen richtinggevend zijn: Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de aanbesteding van een eco-hydrologische studie die de effecten in de waterhuishouding onderzoekt.

Jos Ramaekers van Natuurpunt: "Het is van groot belang dat er garanties zijn dat een mogelijke ontginning geen nadelige effecten heeft op de vennen en het brongebied van de Abeek."

Het Departement Omgeving laat een landschapsstudie uitvoeren. Hierin zullen 2 elementen aan bod komen: Hoe zal het landschap na een eventuele ontginning er uitzien, en hoe kan dit ontwikkelt worden tot topnatuur. Het andere deel van de studie focust op de gebieden ten noordoosten van de mogelijke ontginningszone en gaat na hoe er hier een betere ruimtelijke structuur voor landbouw gerealiseerd kan worden.

Peter Bruggen van de Boerenbond: "Met dit onderzoek zal nagegaan worden welke mogelijkheden en meerwaarde voor landbouw gerealiseerd kunnen worden en of er eventueel een irrigatienetwerk aangelegd kan worden." Tot slot wordt bekeken wat er mogelijk is bij de belangrijke verkeersverbinding N76 naar het noordoosten van de provincie. Er wordt onderzocht hoe en waar een eco-recreaduct over de weg gerealiseerd kan worden. Dit houdt in dat er een natuurverbinding ontstaat tussen het militair schietveld met Duinengordel en dat het wild via rasters naar een brug geleid wordt, waar het ongehinderd de baan kan oversteken. Naast de verhoogde verkeersveiligheid ontstaat er via deze brug een veiligere oversteek op het fietsroutenetwerk.

Om vanuit het gemeentebestuur dit proces deskundig van input te voorzien en op te volgen, wordt er beroep gedaan op het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.


Bekijk alle artikels uit Meeuwen-Gruitrode