dinsdag 27 juli 2021

Maaseik: Nieuwe bib en renovatie Cultuurcentrum Maaseik (27 juni 2020)

Maaseik heeft, als cultuurhistorische grensstad, een rijk verleden. Rijk aan historie, rijk aan cultuur. Het beleid besliste in de meerjarenplanning 2020-2026 aanzienlijk te investeren in duurzame cultuurinfrastructuur. Met de nieuwe plannen om de stedelijke bibliotheek te verhuizen naar een nieuwbouw op de site van het Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik, dat ook een grondige renovatie zal ondergaan, dienen zich opportuniteiten aan om de cultuurbelevingswereld van onze gemeente aanzienlijk te versterken, een culturele win-win waarbij de aparte werking van een informatiecentrum en een cultuurcentrum in een sterker geheel, een belevingscentrum, geplaatst worden.

"Zowel bibliotheek als cultuurcentrum delen de belangrijkste basisopdracht nl. om de inwoners een gemeenschappelijke plek aan te bieden waar men, onafgezien van leeftijd, gender, ideologie, origine etc., dingen kan aanraken, voelen, ruiken, horen, zien en proeven, kortom beleven. De vrijetijdssite aan de Van Eycklaan voorziet tevens in een transferium van De Lijn, een hoofdhalte en draaischijf voor het openbaar vervoer in de regio met een mobipunt, dat allerhande informatie verschaft over de aanwezige vervoersmogelijkheden en een aantal flankerende functies als een veilige en goed uitgeruste fietsenstalling, parking deelautosysteem en faciliteiten in het vrijetijdscentrum die openbaar gebruikt kunnen worden (toilet, wifi, oplaadpunt smartphone, e.d.)."

Een nieuw bibliotheekgebouw, geïntegreerd in een vernieuwd CCAO, biedt mogelijkheden om de bibliotheekwerking grondig te herdenken, door de architecturale vormgeving en inrichting af te stemmen op de gewenste vernieuwingen. De bibliotheek is een uitnodigende plek met meerdere functies. Collecties aanbieden en uitlenen blijft een kerntaak. Maar de bibliotheek is tegelijk een belevingscentrum waar het bruist van bedrijvigheid. De collecties worden daarbij doelgericht ingezet.

Het cultuurcentrum blijft toonaangevend als toonplek voor podiumkunsten (zang, dans, muziek, film, theater, humor, lezingen) zowel voor jong (schoolvoorstelling) als minder jong (avondprogramma) en ontmoetingsplek voor alle socio-culturele actoren. Met het samenbrengen van Cultuurcentrum en Bibliotheek ontstaat ook een gemeenschappelijk speelveld dat tot op heden door de fysieke afstand eerder beperkt was maar nu ten volle kan ontwikkeld worden.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan een integraal cultuurbelevingscentrum waarbij de eigenheid van de bibliotheek, het cultuurcentrum en mobipunt gekoppeld wordt aan een sterke nieuwe profilering als vrijetijds- en belevingssite Achterolmen. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius die het gecombineerde project (renovatie en nieuwbouw) raamt op een totaalbedrag van 8.140.315,92 euro incl. Btw. (in dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de subsidie van het Fonds voor Culturele Infrastructuur ten belope van maximum 500.000 euro en subsidie toegankelijkheid en zonnepanelen.)


Bekijk alle artikels uit Maaseik