donderdag 21 januari 2021

Hasselt: Politie LRH maakt afspraken met secundaire scholen (4 december 2020)

De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde een nieuw scholenprotocol op waarin er afspraken gemaakt worden met de verschillende secundaire scholen over de aanpak van strafbare feiten. Daarnaast werd er ook gewerkt aan een meer laagdrempelige communicatie tussen beide partijen.

Al verschillende jaren bestond er binnen de politiezone Limburg Regio Hoofdstad een scholenprotocol. Dit protocol bevatte afspraken tussen de politiezone en de verschillende secundaire scholen. Tot voor kort was dit echter vooral een oplijsting van de rechten en plichten van beide partijen. Dit jaar heeft de politiezone het initiatief genomen om er een echt werkinstrument van te maken.

In het vernieuwde scholenprotocol wordt er vertrokken vanuit zeer concrete feiten die zich kunnen voordoen op een secundaire school. Per situatie staat er beschreven wat er van elke partner verwacht wordt, wie ze moeten verwittigen, ...

"Het gaat dan bijvoorbeeld over pesten, diefstallen of drugsfeiten", legt burgemeester Steven Vandeput, voorzitter van het politiecollege, uit. "Onze eerste betrachting is uiteraard om te voorkomen dat dit soort feiten in onze scholen gebeuren. Een school moet te allen tijde een veilige plek zijn voor leerlingen en leerkrachten. Maar wanneer het toch misloopt, is het belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen beide partijen zodat onze politiediensten of andere instanties tijdig kunnen ingrijpen."

Naast het maken van praktische afspraken werd er ook gesleuteld aan de communicatie tussen beide partijen.

"Aan elke secundaire school in onze politiezone werd een scholeninspecteur en een jeugdrechercheur gekoppeld. Op die manier hebben de scholen een vast aanspreekpunt binnen de politie. Dit maakt dat zij de politie sneller zullen contacteren met vragen of meldingen."

De overeenkomst werd intussen aan een 20-tal scholen bezorgd en toegelicht. De onderwijsinstellingen zijn erg tevreden met de vernieuwde overeenkomst maar benadrukken ook dat de politie LRH voor hen niet enkel een repressieve partner is.


Bekijk alle artikels uit Hasselt