Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

donderdag 24 september 2020

Genk: Stad Genk pakt uit met ambitieus klimaatplan (5 februari 2020)

Het Genkse stadsbestuur heeft haar nieuwe klimaatplan klaar. Op 18 februari legt het bestuur het plan voor aan de Genkse gemeenteraad. Toon Vandeurzen, schepen van Duurzaamheid: "Hittegolven zullen vaker voorkomen, langer aanslepen en zwaarder doorwegen. Scholen, rust- en ziekenhuizen, crèches,... de hittestress zal daar het hardste toeslaan. Ook de periodes van droogte zullen hierdoor toenemen.Tegelijkertijd krijgen we te maken met periodes van hevige regenval. Het aantal dagen met intense neerslag verdubbelen volgens de prognoses tegen 2030. Meer ruimte voor water, meer open ruimte en minder verharding zijn de recepten om dit gevecht aan te gaan. Stadstuintjes zijn belangrijk. Ook met de Genkse wijkbudgetten proberen we initiatieven te ondersteunen; Een voorstel dat het samenleven, de woonomgeving of de communicatie in de wijk kan verbeteren, kan rekenen op financiële steun van de stad, tot 2.500 euro."

Burgemeester Wim Dries: "Duurzaamheid en klimaat zijn daarom ook een integraal onderdeel van het Genkse meerjarenplan 2020-2025. Ongeveer één derde van de investeringen in deze periode gaan naar klimaatacties. We zijn ambitieus en we geloven sterk in onze slaagkansen."

"Stad Genk wil absoluut een verschil maken; we zien de klimaat- en milieuproblemen dan ook als kansen op alle beleidsterreinen. Tegelijkertijd doen we als stad ook een oproep aan iedereen, van industrie tot burger. We moeten allemaal de knop omdraaien en bijdragen aan die gedragsverandering ten gunste van ons klimaat, want als stadsbestuur kunnen we dit niet alleen. Iedere inspanning, hoe klein ook, is waardevol. We zetten hard in op hernieuwbare energie, woningrenovatie en de modal shift naar fietsen en wandelen. Allemaal maatregelen om onze koolstofvoetafdruk (een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, transport, productie van elektriciteit, verwarming enzovoort, red.) te verkleinen."

De Genkse CO2-voetafdruk, die sinds 2011 consistent gemeten wordt, vertoonde tot 2015 een status quo. Sinds 2016 lijkt een daling ingezet te zijn. De totale Genkse CO2-uitstoot in 2017 ligt 13,5 % lager dan in 2011. Toon Vandeurzen: "De volgende jaren zal blijken of deze dalende trend zich verder zet. Een aanhoudend sterke daling van emissies is nodig om de 2030-doelstelling van -40 % te halen. Een lichtpunt: op basis van deze cijfers doet Genk het goed in Limburg en Vlaanderen. Genk is namelijk de Vlaamse centrumstad met de grootste reductie in CO2-uitstoot. Ook in Limburg is Genk koploper. Slechts twee van de 42 Limburgse steden en gemeenten doen beter."


Bekijk alle artikels uit Genk