zondag 14 april 2024

Alken: Controleactie op seizoensarbeid in Alken (27 augustus 2020)

Dinsdagavond werd een controle uitgevoerd op drie fruitbedrijven waar ook seizoensarbeiders verblijven. De controle kwam er na signalen over de gebrekkige woonkwaliteit en veiligheid in deze panden, waarin vooral buitenlandse arbeiders worden gehuisvest.

"Als gemeentebestuur willen we dat deze seizoenarbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven", zegt burgemeester Marc Penxten. "We krijgen echter regelmatig signalen over de ondermaatse huisvesting van deze arbeiders. Reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd."

De controle leidde naar een aantal niet-vergunde woningen, waar veelvuldige inbreuken werden vastgesteld: inbreuken op de Vlaamse Wooncode, gebreken inzake brandveiligheid, stedenbouwkundige- en milieu-overtredingen. Op basis van de vaststellingen zullen de eigenaars aangemaand worden om hun panden in orde te brengen. Deze adviezen worden ook aan de burgemeester overgemaakt.

Er werden eveneens processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de sociale wetgeving. De lokale politie heeft daarenboven op twee adressen inbreuken vastgesteld inzake covid19-reglementering.

"De bestuurlijke controles hebben in het algemeen tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, ... zich in het lokale weefsel kunnen nestelen. Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten ook uit de brandweer, Toezicht op Sociale Wetten, de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst Vreemdelingenzaken. Ploegen van de lokale politie Kanton Borgloon begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat Antwerpen, Afdelingen Hasselt en Tongeren."


Bekijk alle artikels uit Alken