woensdag 26 september 2018

Zonhoven: Geen milieuvergunning in beroep voor recreatiedomein Heidestrand (23 februari 2017)

Minister Joke Schauvliege treedt de deputatie bij inzake recreatiedomein Heidestrand te Zonhoven en weigert de milieuvergunning in beroep. "Eerder weigerde de deputatie op mijn voorstel de milieuvergunning voor de exploitatie van het recreatiedomein omwille van volgende redenen: het dossier bevatte geen passende beoordeling waardoor niet duidelijk is of het project een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de Europees beschermde habitats en soorten", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van de stuurgroep De Wijers. "Het dossier bevat wel een voortoets waarin het adviesbureau van de exploitant concludeert dat een passende beoordeling niet vereist zou zijn, maar dit volstaat niet. Bovendien bleek uit het advies van het college van burgemeester en schepenen dat er ook nog aanzienlijke stedenbouwkundige problemen zijn: het ontbreken van stedenbouwkundige vergunningen en constructies, die in natuurgebied zijn gebouwd."

Door Heidestrand nv werd naar aanleiding van deze weigering een beroepschrift ingediend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Zij gaat akkoord met het standpunt dat de deputatie en Ludwig Vandenhove over dit dossier hebben ingenomen.

"Recreatiepark Heidestrand ligt midden in het vijverkerngebied van De Wijers. In 2007 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een coördinerende rol in het plattelandsproject De Wijers om te werken aan een optimale en duurzame ontwikkeling van het vijvergebied in Midden-Limburg. Ook de provincie Limburg is één van de partners, die in een uitvoeringsprogramma een hele reeks van acties hebben uitgewerkt om het gewenst toekomstbeeld voor het gebied te realiseren", zegt Vandenhove.

"De toekomstvisie voor het recreatiedomein Heidestrand, dat een echte scharnierplek vormt voor het Vijverkerngebied, werd vastgelegd in het Masterplan voor het Heidestrand (opgeleverd eind 2015). Volgens dit masterplan zou Heidestrand dienst doen als één van de onthaalpunten en moet er nog een inrichtingsplan opgemaakt worden. Het toekomstig onthaalpunt Heidestrand zal gericht zijn op water- en natuurbeleving, gezien de nabijheid van de vijvercomplexen en het historische verhaal van de viskweek in de regio. Het opgestelde masterplan is tevens de aanzet tot de opmaak van een provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)."

Op 14 december 2016 en 24 januari 2017 heeft er nog overleg plaatsgevonden met de betrokken instanties over Heidestrand als onthaalpunt in De Wijers.

"De ontwikkelingskansen voor Heidestrand zijn enkel gegarandeerd bij een duurzame ecologisch inrichting in afstemming met het unieke natuurgebied. Het masterplan blijft dus het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling, bouwovertredingen moeten vastgesteld worden en zo snel mogelijk verwijderd worden in het natuurgebied."

Vandenhove: "Ik hoop dat er in consensus een oplossing gevonden kan worden zodat we effectief kunnen starten met de opstart van het Landinrichtingsplan Heidestrand welke onder meer inrichtingsmaatregelen inhouden voor de doortocht van de Zwanenstraat, de realisatie van een onthaalpunt met viskweekcentrum en de realisatie van een nieuwe parking. Ik betreur dat we op korte termijn 2 milieuvergunningsaanvragen hebben moeten weigeren (op donderdag 16 februari 2017 van vakantiepark Blauwe Meer nv in Lommel) van belangrijke uitbatingen in de toeristische sector in Limburg. Het toerisme, onlosmakelijk verbonden aan ons groen, is immers één van onze belangrijke economische sectoren. Maar elke burger en onderneming in Vlaanderen wordt geacht de milieuwetgeving te respecteren."

Bekijk alle artikels uit Zonhoven