www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

donderdag 17 januari 2019

Meeuwen-Gruitrode: Gemeentebestuur Meeuwen-Gruitrode terug naar de Raad van State tegen nv De Berger (15 mei 2018)

Minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft een milieuvergunning verleend aan varkenshouderij NV De Berger in de Bullenstraat in Meeuwen voor het houden van 10.200 vleesvarkens en 4.400 biggen. Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode gaat niet akkoord met deze beslissing en gaat opnieuw in beroep bij de Raad van State.

Burgemeester Lode Ceyssens: "Op 16 november 2017 werd de milieuvergunning door de Raad van State vernietigd. Daarna verhuisde het dossier naar de administratie van de minister die 27 april 2018 opnieuw een milieuvergunning verleende aan De Berger. Als schepencollege van Meeuwen-Gruitrode blijven we onze standpunten tegen de uitbreidingsplannen verdedigen. Zo werd er bij de beslissing onvoldoende getoetst of de uitbreiding van het varkensbedrijf wel past binnen een goede ruimtelijke ordening. Eerder werd al gesteld dat een bedrijf van deze omvang veel meer verkeer veroorzaakt dan de omgeving aankan. De nieuwe stallen zullen immers tweemaal zo hoog zijn als de originele stallen waardoor de landschappelijke impact zal toenemen. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid oordeelde bovendien bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dat zowel het kantoorgebouw als de bedrijfswoning strijdig zijn met de stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften."

"De beslissing houdt ook onvoldoende rekening met het advies van het Agentschap van Natuur en Bos dat milderende voorwaarden oplegde om het effect van verzuring en vermesting tegen te gaan. Ook een aantal van de milderende maatregelen die in de MER-studie werden voorgesteld, werden niet overgenomen in het vergunningsbesluit. Deze argumenten lijken ons voldoende om opnieuw in beroep te gaan tegen deze beslissing."

Bekijk alle artikels uit Meeuwen-Gruitrode