Nieuws uit Limburg

zaterdag 20 oktober 2018

Maaseik: Schepen Dirk Verlaak: Geen belastingverhoging en geen leningen (16 december 2016)

De gemeenteraad keurt op 19 december 2016 het budget voor het werkjaar 2017 goed. "De positieve weg die we hebben uitgestippeld in het financieel meerjarenplan voor de periode 2014 tot 2019 wordt vervolgd, zodat we zonder belastingverhoging en zonder het afsluiten van leningen ruimte maken voor nieuwe plannen”, zegt schepen Dirk Verlaak.

De rode draad doorheen het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Maaseik is de uitbouw van een sterke en levendige stad. "Een stad waarin alle 25.000 inwoners zich betrokken en verbonden voelen. Een stad die het voortouw neemt op vlak van duurzame ontwikkeling, leefmilieu, mobiliteit, armoedebestrijding, enz. Maar ook een stad die weet dat koken geld kost. Daarom beheren we de beschikbare financiële middelen als een goede huisvader. Zo blijven we een sterke organisatie én garanderen we onze dienstverlening, voor alle inwoners. Eén van de klemtonen in onze werking ligt op de reorganisatie van onze dienstverlening. Op een klantvriendelijke en efficiënte manier slagen we erin om onze dienstverlening te optimaliseren. Dit uit zich niet alleen in de aanpassing van het administratief centrum Maaseik, maar ook in de uitbreiding van onze dienstverlening in Neeroeteren en Opoeteren. Voor dit project wordt een aanzienlijk budget gereserveerd."


Verlaak: "We blijven inzetten op het onderhoud en de verbetering van het openbaar domein. Door een goed financieel management de voorbije jaren kwam er ruimte om te investeren in infrastructuurwerken. De extra budgettaire ruimte gebruiken we om onze werking te versterken en om te investeren in innoverende projecten:"

- heraanleg van de Bleumerstraat

- verbetering van Grote en Kleine Kerkstraat

- herwaardering van het plein rond de Sint-Catharinekerk

- heraanleg van de Gremelsloweg ter hoogte van het bedrijventerrein Jagersborg

- start van bebouwing in het gebied De Leemhoek

- restauratie van de Dorpermolen

- ...


Het budget 2017 werd samengesteld binnen het stramien van volgende krachtlijnen:

1. de dienstverlening van stad en OCMW wordt de komende maanden helemaal vernieuwd. Modern, efficiënt en aangepast aan de eisen die vandaag aan een modern bestuur mag stellen. Het concept omvat onder andere de vernieuwing van het onthaal in het administratief centrum, de uitbreiding van de digitale dienstverlening en dit 24/7 en de uitbreiding van de openingsuren met 6 uur of 28% langer openingsuren ten opzichte van vandaag.

2. de werkingskosten blijven bevroren de volgende jaren, uitgezonderd specifieke projecten, energiekosten en lonen (2% stijging)

3. er worden geen nieuwe leningen afgesloten. Het schuldsaldo uit leningen wordt deze legislatuur verder afgebouwd, van 45,7 miljoen euro eind 2013 naar 35 miljoen eind 2017 voor de stad Maaseik en van 6,1 miljoen euro eind 2013 naar 5,1 miljoen euro eind 2017 voor AGBM.

4. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wordt afgestemd in functie van de middelen die het OCMW nodig heeft om haar taken uit te voeren

5. er worden – net zoals voorgaande jaren – gelden voorzien in kader van de verplichtingen inzake toekomstige pensioenbijdragen van het statutair personeel voor het Medisch Centrum Noord Oost Limburg (MCNOL), met name een jaarlijkse stijging van 1 miljoen euro. Dit betekent 4 miljoen euro in 2017


Investeringen:

1. Actief fietsbeleid:

a. Aanleg fietspad Rotemerlaan

b. Aanleg fietspad Gruitroderlaan (2017-2018)

c. Aanleg fietspad Breeërweg (2018)

d. Schoolomgeving Sint-Jansberg Weertersteenweg (2018)

e. Enz…


2. Diverse kleinere investeringen: schuilhuisjes de Lijn, heraanleg voetpaden, straatmeubilair, aanpassingen mindervaliden, laanbeplanting,…


3. Gebouwen

a. Restauratie Dorpermolen Opoeteren: in uitvoering

b. Uitbreiding woonwagenterrein Engerhoven

c. Subsidiedossiers in behandeling (uitvoering afhankelijk van subsidiërende overheid):

- Renovatie Harlindis en Relindis kapel Aldeneik: in uitvoering

- Minderbroederklooster, verdere fases

d. Werken in het kader van de overeenkomst met De Lijn over het bustransferium: heraanleg parkings en werken aan het cultuurcentrum Achterolmen.


4. Vervanging voertuigen en vrachtwagen (met zoutstrooier)

5. Opmaak beeldkwaliteitsplan voor invulling openbare ruimte, actief verhuizen van winkels naar kernwinkelgebied door verhuispremie, premie startende ondernemers

6. Voor de RUP’s wordt de verderzetting en/of opstart voorzien van o.a. RUP binnengebied Neeroeteren, RUP huidige Ziekenhuissite, RUP Bergerven, RUP Vesting, RUP lokaal bedrijventerrein. Na overdracht uit 2016 zulllen de niet-benutte investeringskredieten verder gebruikt worden in 2017.


Politiezone Maasland 1,9 miljoen
Brandweerzone 763.000
OCMW 1,1 miljoen
AGBInfrastructuur Maaseik 2,3 miljoen
Limburg.net 1,3 miljoen
Zwembad Aquadroom 730.000
Kerkfabrieken 332.000
Vzw Centrummanagement/Middenstand 120.000


De kerncijfers
Totale uitgaven: €27,9 miljoen
Bezoldigingen: 12,8 miljoen (46%)
Werkingssubsidie: €8,9 miljoen
Werkingskosten: €4,9 miljoen
Financiële uitgaven (intresten): €1,3 miljoen
Totale ontvangsten: €32,5 miljoen
Fiscale ontvangsten: €18,2 miljoen (56%)
Werkingssubsidies: €10,6 miljoen
Financiële ontvangsten: €1,5 miljoen.


Schepen Dirk Verlaak: "Een evenwichtig budget kijkt niet enkel naar het jaar dat voor ons ligt. Met het meerjarenplan wil Maaseik minstens tot 2019 vooruit kijken en zelfs verder. Zorgen voor een goed leven in onze stad organiseer je immers niet voor een bepaalde korte periode maar maak je zo duurzaam mogelijk, met een blik op de toekomst.”

Bekijk alle artikels uit Maaseik