www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Lommel: Vergunning voor nieuw windturbinepark in Lommel (1 juni 2017)

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie vandaag de milieuvergunningsaanvraag van EDF Luminus nv goed voor het exploiteren van een nieuw windturbinepark Maatheide met 7 windturbines te Lommel.

De aanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een nieuw windturbinepark met 7 windturbines op industrieterrein Maatheide. Drie turbines zijn gelegen in industriegebied en vier turbines zijn gelegen in ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) heeft een unaniem gunstig advies uitgebracht voor een vergunningstermijn van 20 jaar mits het opleggen van de door de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) en de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) voorgestelde bijzondere voorwaarden.

Tijdens het openbaar onderzoek werden drie bezwaren ingediend.

"Ik volg het positief advies van het college van burgemeester en schepenen en het advies van de PMVC", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Aangezien vier turbines gelegen zijn in ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied is voorgesteld om de vergunning niet voor onbepaalde duur te verlenen maar voor een termijn van 20 jaar. De exploitant ging ook akkoord met deze voorgestelde vergunningstermijn."

Bekijk alle artikels uit Lommel