www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Kortessem: Geen milieuvergunning voor Gielen Recyclage (29 juni 2013)

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de milieuvergunning voor het exploiteren van een nieuw bedrijf voor het verwerken van afval door sortering in Kortessem geweigerd. Hiermee hebben zij het meerderheidsstandpunt van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gevolgd.

De aanvraag van Gielen Recyclage heeft betrekking heeft op de exploitatie van een nieuw bedrijf dat afvalstoffen verwerkt: containers worden verhuurd aan derden en de gevulde containers worden opgehaald en naar de site getransporteerd om uit gesorteerd te worden.

De verschillende afvalstromen worden tijdelijk opgeslagen in afwachting van transport naar een erkend verwerker. Daarnaast wordt ook een garagewerkplaats aangevraagd en worden afwijkingen aangevraagd inzake de normale uren van afvalstoffenaanvoer, het uitvoeren van rust verstorende werkzaamheden buiten de normale werkuren en de aanleg van een 5 m breed groenscherm.

“Het advies van het college van burgemeester en schepenen was voorwaardelijk gunstig voor een beperkte termijn van 4 jaar en ongunstig voor de gevraagde afwijkingen. De adviezen van Ruimte Vlaanderen en AMV waren ongunstig, onder andere omdat niet wordt aangetoond dat de geluidsnormen gerespecteerd worden en omdat de inrichting niet verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften”, legt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove uit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 99 bezwaren en/of opmerkingen ingediend in verband met geluids- en stofhinder, overtreding vergunningsvoorwaarden en de stedenbouwkundige aspecten.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Er kan niet uitgesloten worden dat de buurt onaanvaardbare geluidshinder kan ondervinden. Bovenop de niet-verenigbaarheid met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften, is het onaanvaardbaar dat we het ongunstige advies van de PMVC niet zouden volgen. Zoals steeds bij milieuvergunningen neem ik als gedeputeerde van leefmilieu alle factoren mee in rekening en volg ik consequent het door mij uitgezette vergunningsbeleid. Uiteraard behandel ik elke milieuvergunningsaanvraag op zich, maar het desbetreffende bedrijf heeft geen al te goede reputatie op dat vlak. ‘Hervallen’ moet ook op dat vlak aangepakt worden.”

Ook Willy Claes, sp.a-gemeenteraadslid in Kortessem en in de vorige legislatuur schepen van milieu, toont zich tevreden met het milieuvergunningsbeleid van Ludwig Vandenhove. “In mijn vorige functie als schepen van milieu heb ik steeds gestreden om bedrijven die overlast veroorzaken voor onze inwoners in Kortessem, zoveel mogelijk en op grond van objectieve redenen, te weren uit onze gemeente. Ik volg deze aanvragen nog steeds nauwgezet op en vind in gedeputeerde Ludwig Vandenhove een medestander in het consequent toepassen van de regelgeving.”

Bekijk alle artikels uit Kortessem