www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 18 januari 2019

Hechtel-Eksel: Wilddetectiesysteem in Bosland (27 juli 2017)

Vlaanderen zal voor het eerst wilddetectiesystemen uittesten op twee locaties op de Kamperbaan in het Limburgse Bosland. Op dit moment wordt de samenwerkingsovereenkomst juridisch nagekeken en het bestek voor de aanbesteding voorbereid. Op vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) verzekerde minister Schauvliege dat het systeem volgend voorjaar operationeel zal zijn. De kosten zijn toegewezen aan de Vlaamse instanties. Een exacte kostprijs moet nog blijken uit de bestekken maar het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de grootse kost op zich. Een Wilddetectiesysteem, zoals getest gaat worden in Bosland, zal de weggebruikers waarschuwen bij de aanwezigheid van eventueel overstekend wild. Proefprojecten in Duitsland, Nederland en Zwitserland laten blijken dat dergelijk systeem de verkeersveiligheid ten goede komt.

An Christiaens: "Het proefproject is in Vlaanderen het eerste in zijn soort en hierover moeten over de beleidsdomeinen heen goede afspraken gemaakt worden. De kogel hiervoor is nu door de kerk. AWV is bereid om de helft van de kosten te dragen, en ook ANB en het Departement Omgeving dragen hun steentje bij. De proeven met wilddetectie zijn immers in het belang van de natuur, maar ook van verkeersveiligheid. Een goede samenwerking is dus onontbeerlijk."

De kosten voor het project worden gedragen door de Vlaamse instanties. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor 50% van de kosten en maakt ook het bestek op. Zij zullen ook de verkeersveiligheid en de snelheidsreacties van bestuurders monitoren en dynamische verkeersborden plaatsen. Het Agentschap Natuur en Bos neemt 25% van de kosten op zich en staat ook in voor de procedures in het kader van de natuurwetgeving. ANB zal ook het ecologische aspect van het project monitoren en evalueren. De overige 25% van de kosten worden toebedeeld aan het Departement Omgeving, dat advies geeft over de natuurtechnische aspecten. Omdat de installatie grenst aan het militair domein wordt ook Defensie betrokken.

Op lokaal vlak moeten eveneens afspraken worden gemaakt. Het grondgebied waarop het proefproject wordt uitgevoerd behoort toe aan Leopoldsburg en Hechtel-Eksel. Raf Truyens is als schepen in Hechtel-Eksel bevoegd voor Bosland: "De betrokken gemeentebesturen van Leopoldsburg en Hechtel-Eksel moeten als lokale partners betrokken worden. De minister wees erop dat op het moment dat de voorbereidingen zijn afgerond en de concrete afspraken voor uitvoering van de werken gemaakt moeten worden, dat overleg gepland wordt. Als gemeentebestuur verlenen we graag onze medewerking aan dit pioniersproject voor Vlaanderen. Bosland biedt de geschikte locatie voor innovatieve natuurprojecten en die voortrekkersrol willen we graag spelen."

Minister Joke Schauvliege laat weten dat het systeem in het voorjaar van 2018 geplaatst wordt. Van zodra het wilddetectiesysteem en het raster volledig geplaatst zijn, kan het systeem ook effectief operationeel worden.

Bekijk alle artikels uit Hechtel-Eksel